October 17th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของวิวทิวทัศน์ เที่ยวหุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ 1 ฟองจะมีอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี เที่ยววัดอาซะกุซ่า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่เคารพของชาวญี่ปุ่น เที่ยวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ชมวิวอย่างใกล้ชิด เที่ยวโอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ 1 ใน 100 บ่อน้ำธรรมชาติที่ดีที่สุด เที่ยวโตเกียว เบย์ อควาไลน์ ทางด่วนสายสำคัญที่ลอดผ่านใต้ท้องทะเล ซึ่งจะได้ชมวิวระหว่างทาง ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต สินค้าแบรนด์เนมกว่า 200 รายการ ช้อปปิ้งชินจูกุ แหล่องช้อปปิ้ง และความบันเทิงขึ้นชื่อ พักออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ฟูจิ ออนเซ็นธรรมชาติ ไหล่ภูเขาไฟฟูจิ พักโรงแรม 4 ดาว ในโตเกียวถึง 2 คืน ชิมอาหาร อร่อย เมนูขึ้นชื่อ อิ่มไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ศูนย์รวมราเมนตำหรับดั้งเดิมประจำท้องถิ่น

 • DAY 1: กรุงเทพฯ –ฮาเนดะ
 • DAY 2: ฮาเนดะ – โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – พิพิธภัณฑ์ราเมน ล่องเรือโจรสลัด–หุบเขาโอวาคุดานิ – ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
 • DAY 3: เที่ยวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – โอชิโนะฮัคไค – เอาท์เล็ตโตเกียว
 • DAY 4: อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมดิสนีย์
 • DAY 5: เที่ยวโตเกียว – เที่ยววัดอาซะกุซ่า – เที่ยวศาลเจ้าเมจิ – เที่ยวฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ฮาเนดะ
 • DAY 6: ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เที่ยวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซะกุซ่า โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ 6 วัน

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เที่ยวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซะกุซ่า โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์

วันแรกของการเดินทาง เที่ยวญี่ปุ่น กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

20.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ ตลอดจนเอกสารการเดินทางของท่าน ผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R

23.00 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

วันที่สอง ฮาเนดะ – โตเกียว อควาไลน์ – พิพิธภัณฑ์ราเมน – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – นั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว…นำท่านเดินทางสู่ ทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือ ที่ญี่ปุ่นเรียกว่า “โตเกียว อควาไลน์”ซึ่งเป็นทางด่วนที่เชื่อมระหว่างเมืองคิซาระสุ จังหวัดชิบะ และ เมืองคาวาซากิ จังหวัด คานากาว่า ซึ่งเป็น 2 จังหวัดที่หันหน้าชนกันโดยมีอ่าวโตเกียวคั่นอยู่ระหว่างกลาง โดยมีอวาไลน์เป็นทางเชื่อมถึงกันและช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้อีกด้วย

ซึ่งความพิเศษของทางด่วนนี้อยู่ที่การเป็นทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “อุมิโนะ โฮตารุ” หรือ “หิ่งห้อยแห่งท้องทะเล”

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซึ่งที่นี่ก็ยังมีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย..

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ ราเมน แหล่งรวมร้านราเมนที่มีชื่อเสียง (บะหมี่) จากทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นร้านราเมนที่ขึ้นชื่อของโตเกียว ฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ ซัปโปโร หรือแม้แต่ในโยโกฮาม่าก็ตาม พิเศษ ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อยของราเมนชื่อดังจากทั่วประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นั่งเรือโจรสลัดล่องทะเลสาบอาชิ (40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางภูเขารายล้อมที่เป็นวิวสวยงามตัดกับพื้นน้ำในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิระหว่างที่นั่งเรือด้วย…

จากนั้น นั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี …

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่สาม ทะเลสาบยามานะคาโกะ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – เที่ยวโตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

มุ่งหน้าสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวภูเขาแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ซึ่งจะสวยงามเป็นอย่างมาก

จากนั้นเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย …

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น เดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมากมาย กว่า 200 แบรนด์ ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิมากนัก หากสภาพอากาศดีท่านจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามและชัดเจน..อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกใจไปพร้อมกับอิ่มเอมกับบรรยากาศที่ดูเหมือนกับอยู่ในอเมริกาเหนือ..

นำท่านเดินทาง สู่มหานครโตเกียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ซิตี้ พริ้น หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เที่ยวโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านดังตลอด 1 วันเต็มในโตเกียว ** ท่านจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ก็ได้ (เดินทางโดยรถไฟ) ** – เที่ยวโตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านดังของเมืองโตเกียวตลอด 1 วันเต็ม .. แจกฟรี !! HANDBOOK SHOPPING GUIDE แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว พร้อมแผนที่ประกอบคำอธิบายที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว ให้ท่านได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองโตเกียวอย่างสบายใจ ท่านใดสนใจที่จะซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ เชิญได้ที่ ย่านอาคิฮาบาร่า ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดในเรื่องของเครื่องใช้ ไฟฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเลคทริคทาวน์

แต่ถ้าท่านใดสนใจที่จะหาซื้อเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว และของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากร้าน 100 เยน ต้องช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ นอกจากนี้ยังมี ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งของคนวัยทำงาน , ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของวัยรุ่นญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีแนวทางการแต่งตัวในสไตล์แบบแปลก ๆ หรือแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อดัง

** แต่สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวสวนสนุกอันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่นก็สามารถ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี สวนสนุกที่ไม่มีกำแพงแห่งอายุ (ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,600 บาท )

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามใจท่านต่อตลอดทั้งช่วงบ่าย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ซิตี้ พริ้น หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เที่ยวโตเกียว – เที่ยววัดอาซะกุซ่า – เที่ยวศาลเจ้าเมจิ – เที่ยวฮาราจูกุ – เที่ยวชินจูกุ ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ใกล้สถานีรถไฟ “MeiJi Jingu Shrine” ศาลเจ้าแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับ จักรพรรดิ MeiJi (สวรรคต ปี ค.ศ. 1912) และจักรพรรดินี Shoken (สวรรคต ปี ค.ศ. 1914) ตามความเชื่อของศาสนาชินโต ได้อัญเชิญดวงวิญญาณ ของทั้งสองพระองค์มาประทับ ณ ศาลเจ้า แห่งนี้ เมื่อปี ค.ศ. 1920 หลังจากที่ศาลเจ้าสร้างเสร็จ แต่เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2อาคาร และโครง สร้างเดิมของศาลเจ้าเมจิ ได้ถูกทำลายไปหมด

ครั้นเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ จน เสร็จบริบูรณ์ ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1958 บรรยากาศภายในศาลเจ้า ซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าเมืองแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เจริญสูง สุดแห่งหนึ่งของโลก จะสามารถรักษาป่าไม้ให้ได้อุดมสมบูรณ์ กลางใจเมืองได้ขนาดนี้ ทำให้บรรยากาศร่มเย็นและสบายตา กับภาพป่าไม้ ต้นโตๆ สูงเสียดฟ้าหลายคนโอบ มากมายสุดลูกหูลูกตาตลอดเส้นทางที่เดินเข้าไป สวนภายในมีเนื้อที่ 173 เอเคอร์ สวนภายนอก 74 เอเคอร์ …

จากนั้นพาท่านสู่ ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของวัยรุ่นญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีแนวทางการแต่งตัวในสไตล์แบบแปลก ๆ หรือแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อดัง

แล้วปิดท้ายของการพาท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่างๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย

และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

… ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ

01.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033

06.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เที่ยวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซะกุซ่า โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ 6 วัน

LOFT68-4715 มกราคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4716 กุมภาพันธ์ 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4717 มีนาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4718 เมษายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4719 พฤษภาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4720 มิถุนายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4721 กรกฎาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4722 สิงหาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4723 กันยายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4724 ตุลาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4725 พฤศจิกายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT68-4726 ธันวาคม 2554 โปรดสอบถาม

***การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ***

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เที่ยวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซะกุซ่า โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ 6 วัน อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (วีซ่าญี่ปุ่น)
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เที่ยวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซะกุซ่า โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ 6 วัน อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้

This entry was posted on Sunday, October 17th, 2010 at 9:28 pm and is filed under ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โยโกฮาม่า. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •