June 25th, 2013

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

ทัวร์ญี่ปุ่น นั่งเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางภูเขารายล้อมที่เป็นวิวสวยงามตัดกับพื้นน้ำในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิระหว่างที่นั่งเรือด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด

โปรแกรมทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงวันแม่ 8-12 สิงหาคม 2556 ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โยโกฮาม่า การบินไทย อาบน้ำแร่ออนเซ็น นั่งรถไฟชินคันเซ็น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซะกุซ่า

วันแรก กรุงเทพฯ

20.55 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH916

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – สวนนกและสวนพฤกษาชาติ – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ FUJI KACHOEN สวนนกฮูกและสวนพฤกษชาติขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตฟูจิโนะมิยะ เชิญท่านดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและตื่นตาไปกับความอลังการของดอกไม้นานาชนิดที่แข่งกันเบ่งบานอวดสีสันอันแสนงดงาม ภายในอาคารแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนดอกไม้ อาทิ ดอกบีโกเนียที่มีขนาดใหญ่เท่าหน้าคน และดอกโคมญี่ปุ่นจาก 700 สายพันธุ์ทั่วโลกที่แข่งกันอวดโฉมสายตานักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีนกฮูกสายพันธุ์หายากทั้งจากญี่ปุ่นและทั่วโลกให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงชมโชว์ของนกฮูกและเหยี่ยวแสนรู้ซึ่งทางสวนได้จัดเตรียมไว้ (เวลาโชว์อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล) ซึ่งท่านสามารถให้นกเกาะไหล่เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และไม่ควรพลาดชิมซอฟท์ครีม ซึ่งทำจากดอกบีโกเนียอันแสนอร่อยหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น และที่ไม่ควรพลาดอีกอย่างหนึ่งคือการให้อาหารนกแพนกวินจากมือของท่านโดยมีเพียงรั้วเตี้ยๆกั้นไว้ แตกต่างจากในอควอเรี่ยมทั่วไปซึ่งท่านจะได้ดูผ่านกระจกกั้นเท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซึ่งล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพแห่งผืนป่าพงไพร อิยาชิ โนะซาโตะ (IYASHI NO SATO) หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณสไตล์กัสโช่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่าหมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรม ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิอันศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า มีช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเครื่องปั้นดินเผา การผลิตโมบายตกแต่งลวดลายน่ารักตามสไตล์คนญี่ปุ่นอีกทั้งที่นี้ยังมีชื่อเสียงในการทำเส้นโซบะที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างติดใจกันทุกคน

นำท่านสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น ซึ่งเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องมาแวะก่อนที่จะเดินทางเพื่อไปปีนภูเขาไฟฟูจิและขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยตลอดเส้นทาง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สาม ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฟูจิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โยโกฮาม่า – โตเกียว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฟูจิ สถานที่จัดแสดงข้อมูลการเกิดภูเขาไฟฟูจิโดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งห้องจัดแสดงโดยวีดีทัศน์ ห้องจัดแสดงภาพนิ่ง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การระเบิดของภูเขาไฟตั้งแต่เริ่มประทุจนระเบิด แล้วเซ็ทตัวกลายเป็นภูเขาไฟสวยได้รูปและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่หลังจากนี้ซึ่งเป็นภาพที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน รวมถึงตัวอย่างหินลาวาของจริงจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิ และนอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกด้านบนอาคารเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ สามารถเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิได้ในกรณีที่อากาศปลอดโปร่งอีกด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน เดินทางต่อสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำท่าน นั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี…จากนั้น นำท่าน นั่งเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ (40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางภูเขารายล้อมที่เป็นวิวสวยงามตัดกับพื้นน้ำในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิระหว่างที่นั่งเรือด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์ราเมง แหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของราเมงในประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังรวบรวมร้านราเมง (บะหมี่) ที่มีจุดเด่นต่างกัน จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร้านจากโตเกียว ฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ ซัปโปโร หรือโยโกฮาม่าเอง ท่านจะได้ลิ้มรสกับความอร่อยของราเมงหลากหลายชนิดที่พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปทุกที่ หลังจากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟโยโกฮาม่า เพื่อทดลองขึ้น รถไฟชินคันเซ็น รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีรถไฟโตเกียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

www.princehotels.com/en/tokyo/

วันที่สี่ เที่ยวโตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (โตเกียวดิสนีย์แลนด์จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,800 บาท)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

www.princehotels.com/en/tokyo/

วันที่ห้า ทัวร์โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่แม้แต่คนญี่ปุ่นก็ยังต้องมาต่อคิวกันเพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17.50 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH915

22.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงวันแม่ 8-12 สิงหาคม 2556 ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โยโกฮาม่า การบินไทย อาบน้ำแร่ออนเซ็น นั่งรถไฟชินคันเซ็น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซะกุซ่า

 • 8-12 สิงหาคม 2556

ราคาทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงวันแม่ 8-12 สิงหาคม 2556 ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โยโกฮาม่า การบินไทย อาบน้ำแร่ออนเซ็น นั่งรถไฟชินคันเซ็น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซะกุซ่า อัตราค่าบริการ

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 46,900.- 35,500.-
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 42,500.- 31,900.-
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 37,500.- 28,500.-
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 6,900.- 6,900.-

***หมายเหตุ กรณีถ้าเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ผู้ใหญ่ ต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 2,800 บาท ราคาเด็ก จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท ***

หมายเหตุ *** การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป***

*** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการออกราคานี้ ***

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น วีซ่าญี่ปุ่น

1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า และไม่ชำรุด (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

*** กรณีที่มีปก กรุณานำปกออก เนื่องจากทางสถานฑูตจะดึงออกและทิ้งทันที***

2. รูปถ่ายสีขนาด 2” – 2.5” นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป

(ไม่สวมแว่นตาดำ, ไม่ยิ้ม ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)

5. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน

กรณีใช้เอกสารเป็น BANK GUARANTEE ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

6. หลักฐานเกี่ยวกับการงาน

– กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

– กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย

– กรณีทำธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)

– กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

(กรณีเป็น ภาษาไทย – ต้องมีตราครุฑเท่านั้น) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

– กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

7. กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

7.1 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

( ถ้าเดินทางพร้อมบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องมีเอกสารฉบับนี้ )

7.2 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)

7.3 สูติบัตร ( กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี )

7.4 หลักฐานการงานของบิดา หรือ มารดา

7.5 หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา

7.6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง ,และบิดา หรือมารดาของผู้เดินทาง

8. กรณีผู้เดินทางเป็นบุคคลต่างด้าว (พาสปอร์ตไทยเล่มเหลือง หรือ พาสปอร์ต จีนแดง)

8.1 พาสปอร์ตผู้เดินทาง(ตัวจริง) ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

8.2 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (เล่มขาว) พร้อมกับการแจ้งเข้า-ออกกับ ตม. เรียบร้อยแล้ว

8.3 ใบสำคัญบุคคลต่างด้าว (เล่มสีน้ำตาลเข้มเล่มใหญ่)

8.4 เอกสารเกี่ยวกับการงาน (ตามข้อ 6) (กรณียังไม่เกษียณอายุ)

8.5 เอกสารเกี่ยวกับการเงิน (ตามข้อ 5)

8.6 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ *** กรณีที่ผู้เดินทางเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน จึงไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ซึ่งผู้เดินทางจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้ล่วงหน้าในการยื่นวีซ่าของบุคคลต่างด้าวก่อนการยื่นวีซ่ากรุ๊ปตามปกติ (ระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต )

*** สำหรับการยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

*** กรณีที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ป หรือ กลับทีหลังกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว เท่านั้น

ข้อยกเว้นการโชว์ตัวที่สถานทูตญี่ปุ่น(กรณียื่นเดี่ยว) : [อายุต่ำกว่า 16 ปี] // [อายุมากว่า 60 ปี] // [มีวีซ่ายี่นปุ่น(เก่า)สำแดง อายุไม่เกิน 5 ปี]


สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้

This entry was posted on Tuesday, June 25th, 2013 at 1:58 am and is filed under ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •