- เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 - http://xn--e3cthh7a4a4gd2a6eseec.net -

ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

ทัวร์เกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือวัดปราสาททอง ซึ่งในปี ค.ศ.1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน

ทัวร์โตเกียว วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ฮามามัตสึ

07.00 น. ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมือง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ มีความสูงถึง 15 เมตร หนักราว 500 ตัน ประดิษฐานอยู่ในวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีบารมีและบุญญาธิการของจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงกวางนับร้อยตัวซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่ากวางเหล่านี้เป็นบริวารของเทพเจ้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาวญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรือวัดปราสาททอง ซึ่งในปี ค.ศ.1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน เพื่อให้คนที่เข้าไปชมได้เห็นคติธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย ในอดีตที่นี่คือบ้านพักตากอากาศของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิทสึ ผู้หลงใหลในความสงบ และโด่งดังจากการ์ตูนอิคคิวซัง เยือน วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส โบถส์ไม้ขนาดใหญ่รองรับด้วยต้นซุงทั้งต้นกว่าร้อยต้น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธ์ และสักการะศาลเจ้าแห่งความรักสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ ทดลองหินเสี่ยงทายพิสูจน์ความรักสำหรับคู่รักอีกด้วย ตัววัดตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สายที่ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกัน และไม่ลืมที่จะแวะช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายที่ถนนสายกาน้ำชา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

www.act-okura.co.jp

วันที่สาม ฮามามัตสึ – ทะเลสาบฮามานะ – โรงงานผลิตพายปลาไหล – หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ – สวนนกและสวนพฤกษชาติ – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด และเป็นจุดแวะ พักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตพายปลาไหล (UNAGI PIE FACTORY) โรงงานผลิตขนมชื่อดังแห่งทะเลสาบฮานามะ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ติดอันดับขนมขายดีแห่งประเทศญี่ปุ่น ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการนำปลาไหลมาทำพาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนบรรจุออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นวางขายกันตามท้องตลาดทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น โรงงานแห่งนี้ยังมีกิจกรรมให้ท่านได้สัมผัสอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโซนภาพยนตร์ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทำพายปลาไหล โซนคาเฟ่ที่รอให้นักเดินทางมาพิสูจน์ความอร่อยของขนมญี่ปุ่น ทั้งเค้ก โรล ชูครีม คุ๊กกี้หน้าต่างๆที่ตกแต่งในลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร และใช้ผลไม้ตามฤดูกาลเท่านั้น เพื่อให้เกิดความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา ทานคู่กับชาเขียวชื่อดังจากจังหวัดชิซึโอกะ ไม่ว่าใครที่ได้ลองสัมผัสก็ไม่แคล้วที่จะต้องหาโอกาสกลับมา ณ ที่แห่งนี้อีกสักครั้งและท่านจะได้รับแจกพายปลาไหลให้ชิมความอร่อยอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซึ่งล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพแห่งผืนป่าพงไพร หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ (IYASHI NO SATO) หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณสไตล์กัสโช่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า หมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรม ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิอันศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า มีช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเครื่องปั้นดินเผา การผลิตโมบายตกแต่งลวดลายน่ารักตามสไตล์คนญี่ปุ่น อีกทั้งที่นี่ยังมีชื่อเสียงในการทำเส้นโซบะที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างติดใจกันทุกคน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนนกและสวนพฤกษชาติ (FUJI KACHOEN) ตั้งอยู่ในเขตฟูจิโนะมิยะ เชิญท่านดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและตื่นตาไปกับความอลังการของดอกไม้นานาชนิดที่แข่งกันเบ่งบานอวดสีสันอันแสนงดงาม ภายในอาคารแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนดอกไม้ อาทิ ดอกบีโกเนียที่มีขนาดใหญ่เท่าหน้าคน และดอกโคมญี่ปุ่นจาก 700 สายพันธุ์ทั่วโลกที่แข่งกันอวดโฉมสายตานักท่องเที่ยว

นอกจากนั้นยังมีนกฮูก สายพันธุ์หายากทั้งจากญี่ปุ่นและทั่วโลกให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงชมโชว์ของนกฮูกและเหยี่ยวแสนรู้ซึ่งทางสวนได้จัดเตรียมไว้ (เวลาโชว์อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล) ซึ่งท่านสามารถให้นกเกาะไหล่เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และไม่ควรพลาดชิมซอฟท์ครีม ซึ่งทำจากดอกบีโกเนียอันแสนอร่อยหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น และที่ไม่ควรพลาดอีกอย่างหนึ่งคือการให้อาหารนกแพนกวินจากมือของท่านโดยมีเพียงรั้วเตี้ยๆกั้นไว้ แตกต่างจากในอควอเรี่ยมทั่วไปซึ่งท่านจะได้ดูผ่านกระจกกั้นเท่านั้น จากนั้น นำท่านสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคราพสักการะของคนญี่ปุ่นและคนทั่วโลกที่ตั้งใจจะปีนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งต้องมาขอพรที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งที่นี่ยังมีต้นสนนับหมื่นต้นและมี 2 ต้นที่มีขนาดใหญ่พิเศษประมาณ 10 คนโอบ รวมถึงทางเข้าศาลเจ้าที่ประดับด้วยโคมไฟหินโบราณดูลึกลับสวยงามน่าประทับใจ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ทะเลสาบยามานาคะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม ข้าวราดแกงกระหรี่ ข้าวผัดญี่ปุ่น ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สี่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฟูจิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ชินโยโกฮาม่า-โตเกียว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฟูจิ สถานที่จัดแสดงข้อมูลการเกิดภูเขาไฟฟูจิโดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งห้องจัดแสดงโดยวีดีทัศน์ ห้องจัดแสดงภาพนิ่ง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การระเบิดของภูเขาไฟตั้งแต่เริ่มประทุจนระเบิด แล้วเซ็ทตัวกลายเป็นภูเขาไฟสวยได้รูปและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่หลังจากนี้ซึ่งเป็นภาพที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน รวมถึงตัวอย่างหินลาวาของจริงจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิ และนอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกด้านบนอาคารเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ สามารถเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิได้ในกรณีที่อากาศปลอดโปร่งอีกด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ นำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี จากนั้น เดินทางไปยัง โยโกฮาม่า เมืองทางใต้ของกรุงโตเกียว เข้าชม พิพิธภัณฑ์ราเมง แหล่งรวบรวมแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของราเมงในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังรวบรวมร้านราเมง (บะหมี่) ที่มีจุดเด่นต่างกันจากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร้านจากโตเกียว ฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ ซัปโปโร หรือโยโกฮาม่าเอง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินโยโกฮาม่า เพื่อ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟโตเกียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

www.princehotels.com/en/shinagawa/

วันที่ห้า โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (โตเกียวดิสนีย์แลนด์จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,800 บาท)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

www.princehotels.com/en/shinagawa/

วันที่หก โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า – นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั้นให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

16.55 น. เหินฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน อัตราค่าบริการ

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว

***หมายเหตุ กรณีถ้าเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ผู้ใหญ่ ต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 2,800 บาท ราคาเด็ก จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท ***

หมายเหตุ *** การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ***

*** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการออกราคานี้ ***

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน อัตรานี้รวม

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน อัตรานี้ไม่รวม

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น วีซ่าญี่ปุ่น

1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า และไม่ชำรุด (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

*** กรณีที่มีปก กรุณานำปกออก เนื่องจากทางสถานฑูตจะดึงออกและทิ้งทันที***

2. รูปถ่ายสีขนาด 2” – 2.5” นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป

(ไม่สวมแว่นตาดำ, ไม่ยิ้ม ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)

5. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน

กรณีใช้เอกสารเป็น BANK GUARANTEE ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

6. หลักฐานเกี่ยวกับการงาน

– กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

– กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย

– กรณีทำธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)

– กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

(กรณีเป็น ภาษาไทย – ต้องมีตราครุฑเท่านั้น) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

– กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

7. กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

7.1 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

( ถ้าเดินทางพร้อมบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องมีเอกสารฉบับนี้ )

7.2 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)

7.3 สูติบัตร ( กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี )

7.4 หลักฐานการงานของบิดา หรือ มารดา

7.5 หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา

7.6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง ,และบิดา หรือมารดาของผู้เดินทาง

8. กรณีผู้เดินทางเป็นบุคคลต่างด้าว (พาสปอร์ตไทยเล่มเหลือง หรือ พาสปอร์ต จีนแดง)

8.1 พาสปอร์ตผู้เดินทาง(ตัวจริง) ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

8.2 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (เล่มขาว) พร้อมกับการแจ้งเข้า-ออกกับ ตม. เรียบร้อยแล้ว

8.3 ใบสำคัญบุคคลต่างด้าว (เล่มสีน้ำตาลเข้มเล่มใหญ่)

8.4 เอกสารเกี่ยวกับการงาน (ตามข้อ 6) (กรณียังไม่เกษียณอายุ)

8.5 เอกสารเกี่ยวกับการเงิน (ตามข้อ 5)

8.6 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ *** กรณีที่ผู้เดินทางเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน จึงไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ซึ่งผู้เดินทางจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้ล่วงหน้าในการยื่นวีซ่าของบุคคลต่างด้าวก่อนการยื่นวีซ่ากรุ๊ปตามปกติ (ระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต )

*** สำหรับการยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

*** กรณีที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ป หรือ กลับทีหลังกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว เท่านั้น

ข้อยกเว้นการโชว์ตัวที่สถานทูตญี่ปุ่น(กรณียื่นเดี่ยว) : [อายุต่ำกว่า 16 ปี] // [อายุมากว่า 60 ปี] // [มีวีซ่ายี่นปุ่น(เก่า)สำแดง อายุไม่เกิน 5 ปี]

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

[1] [2]Share [3]