June 20th, 2013

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านชิราคาว่า บ้านในสไตล์ กัสโช – สึคุริ โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่งนี้

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 2013 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ สิงหาคม 2556 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโตะ ทัวร์นาโกย่า ทัวร์โตเกียว การบินไทย

วันแรก กรุงเทพฯ

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันสอง นาโกย่า – กุจโจ – ทดลองทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านชิราคาว่า (รูปแบบกัสโช่) – ทาคายาม่า

00.05 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินประจำชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่แหล่งผลิตอาหารตัวอย่าง ณ เมืองกุจโจ เพื่อทดลอง “ทำอาหารจำลอง” ที่ผลิตจากไวนิล และขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก อาหารจำลองเหล่านี้ท่านสามารถพบเห็นได้ตามร้านอาหารทั่วไปซึ่งทำเป็นอาหารตัวอย่างโชว์และมีความสมจริงอย่างมาก นับเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แนะนำให้ทุกท่านมาทดลอง สัมผัสความประนีตได้ที่นี่ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเก็บอาหารที่ท่านทำเองไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกะโระ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับ เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโช – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่งนี้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คนเลยทีเดียว นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุเมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า

www.associa.com/english/tky/

ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**ผ่อนคลายกับสปาญี่ปุ่นแบบต้นตำรับที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ที่มีทั้ง INDOOR และ OUTDOOR ซึ่งช่วยในการไหลเวียน โลหิตและผ่อนคลายความเมื่อยล้า และช่วยสมดุลสุขภาพและร่างกาย**

วันที่สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้าอากาศ เย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจาก ไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบ นั้น นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ อาคารรัฐบาลเก่าเมืองทาคายาม่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม ซึ่งภายในอาคารหลังปัจจุบันนี้แบ่งเป็นหลายห้อง เช่น พื้นที่ส่วนห้องพัก ห้องครัว ห้องอาบน้ำ ห้องทำงาน และอีกมากมาย ในอดีตที่นี่เคยเป็นที่พำนักของท่านคานา

โมริ ผู้ปกครองเมืองทาคายาม่า ก่อนจะตกมาอยู่ภายใต้การดูแลของโชกุน โทขุกาว่า ในปี1692 ซึ่งได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นที่ทำการรัฐบาลของตำบลในสมัยเอโดะ ไม่ว่าจะเป็นการป่าวประกาศของทางการและการเรียกเก็บภาษี จนเริ่มต้นในสมัยเมจิ จึงเปลี่ยนมาเป็นที่ทำการเขตแทน กระทั่งปี 1969สู่ จากนั้นนำท่าน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BUENAVISTA HOTEL หรือเทียบเท่า

www.buenavistapalace.com

วันที่สี่ มัตสึโมโต้ – ไร่วาซาบิ – ทำเส้นโซบะด้วยตนเอง – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม ไร่วาซาบิ พืชที่นำมารับประทานเป็นอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเลยทีเดียว นับเป็นที่โปรดปรานสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่น เพราะหนึ่งในเซ็ตของอาหารญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้และเป็นหนึ่งในตัวเพิ่มรสชาติก็คือวาซาบิสีเขียวๆ ที่นำมาใส่ในข้าวปั้นหน้าต่างๆ หรือผสมในโชยุเพื่อเป็นน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่น การได้ไปเยือนแหล่งผลิตวาซาบิจึงน่าสนใจยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชมการ สาธิตการทำโซบะด้วยมือ ตั้งแต่กรรมวิธีการนวดแป้ง จนกระทั่งกลายมาเป็นเส้นโซบะอันเหนียวนุ่มน่ารับประทานตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่น และให้ท่านได้มีโอกาสลงมือทำเส้นโซบะด้วยมือของท่านเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ( ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ซึ่งเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) นำท่านสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น ซึ่งเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องมาแวะก่อนที่จะเดินทางเพื่อไปปีนภูเขาไฟฟูจิและขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยตลอดเส้นทาง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขา ปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทม ปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟพร้อมผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุ โซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม , ข้าวราดแกงกระหรี่ ข้าวผัดญี่ปุ่น ไข่ตุ๋น และมิ โซะซุป

——-พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลม ดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดี ขึ้น

วันที่ห้า ยามานาคาโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โยโกฮาม่า – โตเกียว) – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเข้ามาภายในและสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 – 4 ปี ซึ่งน้ำในบ่อนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำมาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์ ยังจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสำราญใจจากนั้น เปลี่ยนบรรยากาศมาช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการจับจ่ายซื้อ ของแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น BURBERRY / COACH FACTORY / CK CALVIN KLEIN WATCHES หรือของเล่นจำพวกโมเดลกันดั้ม หรือตัวต่อของเลโก้ได้อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ราเมน” แหล่งรวบรวมร้านราเมน (บะหมี่) จากทั่วประเทศมาไว้ณ ที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น ร้านจากโตเกียว ฟูคุโอกะ คุมาโมโต้ ซัปโปโร หรือ โยโกฮาม่าท่านจะได้ลิ้มรสกับความอร่อยของราเมนหลากหลายชนิดที่พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่าน หลังจากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟโยโกฮาม่า เพื่อทดลองขึ้น รถไฟชินคันเซ็น รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีรถไฟโตเกียวมหานครโตเกียว ช่วงเวลาแห่งสีสัน ความทันสมัย และการช้อปปิ้ง ณ. ย่านชินจูกุ ย่านธุรกิจชื่อดังที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับล้านในแต่ละวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอ ช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ !!!รวมไปถึงเครื่องสำอางสุดฮอตอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

www.princehotels.com/en/shinagawa/

วันที่หก โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม

ทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั้นให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.15 น. เหินฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677

22.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น 2013 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ สิงหาคม 2556 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโตะ ทัวร์นาโกย่า ทัวร์โตเกียว การบินไทย

 • 20-25 สิงหาคม 2556
 • 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น 2013 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ สิงหาคม 2556 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโตะ ทัวร์นาโกย่า ทัวร์โตเกียว การบินไทย อัตราค่าบริการ

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 53,900.- 40,900.-
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 48,500.- 36,900.-
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 43,500.- 32,900.-
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 6,900.- 6,900.-

หมายเหตุ *** การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป***

*** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการออกราคานี้ ***

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า และไม่ชำรุด (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

*** กรณีที่มีปก กรุณานำปกออก เนื่องจากทางสถานฑูตจะดึงออกและทิ้งทันที***

2. รูปถ่ายสีขนาด 2” – 2.5” นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป

(ไม่สวมแว่นตาดำ, ไม่ยิ้ม ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)

5. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน

กรณีใช้เอกสารเป็น BANK GUARANTEE ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

6. หลักฐานเกี่ยวกับการงาน

– กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

– กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย

– กรณีทำธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)

– กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

(กรณีเป็น ภาษาไทย – ต้องมีตราครุฑเท่านั้น) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

– กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

7. กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

7.1 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

( ถ้าเดินทางพร้อมบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องมีเอกสารฉบับนี้ )

7.2 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)

7.3 สูติบัตร ( กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี )

7.4 หลักฐานการงานของบิดา หรือ มารดา

7.5 หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา

7.6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง ,และบิดา หรือมารดาของผู้เดินทาง

8. กรณีผู้เดินทางเป็นบุคคลต่างด้าว (พาสปอร์ตไทยเล่มเหลือง หรือ พาสปอร์ต จีนแดง)

8.1 พาสปอร์ตผู้เดินทาง(ตัวจริง) ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

8.2 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (เล่มขาว) พร้อมกับการแจ้งเข้า-ออกกับ ตม. เรียบร้อยแล้ว

8.3 ใบสำคัญบุคคลต่างด้าว (เล่มสีน้ำตาลเข้มเล่มใหญ่)

8.4 เอกสารเกี่ยวกับการงาน (ตามข้อ 6) (กรณียังไม่เกษียณอายุ)

8.5 เอกสารเกี่ยวกับการเงิน (ตามข้อ 5)

8.6 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ *** กรณีที่ผู้เดินทางเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน จึงไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ซึ่งผู้เดินทางจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้ล่วงหน้าในการยื่นวีซ่าของบุคคลต่างด้าวก่อนการยื่นวีซ่ากรุ๊ปตามปกติ (ระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต )

*** สำหรับการยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

*** กรณีที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ป หรือ กลับทีหลังกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว เท่านั้น

ข้อยกเว้นการโชว์ตัวที่สถานทูตญี่ปุ่น(กรณียื่นเดี่ยว) : [อายุต่ำกว่า 16 ปี] // [อายุมากว่า 60 ปี] // [มีวีซ่ายี่นปุ่น(เก่า)สำแดง อายุไม่เกิน 5 ปี]


สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •