May 3rd, 2013

ศาลเจ้าเซ็นเก็น เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคราพสักการะของคนญี่ปุ่นและคนทั่วโลกที่ตั้งใจจะปีนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งต้องมาขอพรที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งที่นี่ยังมีต้นสนนับหมื่นต้นและมี 2 ต้นที่มีขนาดใหญ่พิเศษประมาณ 10 คนโอบ

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม ข้าวราดแกงกระหรี่ ข้าวผัดญี่ปุ่น ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 4-9, 11-16, 23-28, 25-30 มิถุนายน 2556 โอซาก้า โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เกียวโต นารา โตเกียวดิสนีย์แลนด์ การบินไทย

วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ฮามามัตสึ

07.00 น. ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมือง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ มีความสูงถึง 15 เมตร หนักราว 500 ตัน ประดิษฐานอยู่ในวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีบารมีและบุญญาธิการของจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงกวางนับร้อยตัวซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่ากวางเหล่านี้เป็นบริวารของเทพเจ้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาวญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรือวัดปราสาททอง ซึ่งในปี ค.ศ.1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน เพื่อให้คนที่เข้าไปชมได้เห็นคติธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย ในอดีตที่นี่คือบ้านพักตากอากาศของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิทสึ ผู้หลงใหลในความสงบ และโด่งดังจากการ์ตูนอิคคิวซัง เยือน วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส โบถส์ไม้ขนาดใหญ่รองรับด้วยต้นซุงทั้งต้นกว่าร้อยต้น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธ์ และสักการะศาลเจ้าแห่งความรักสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ ทดลองหินเสี่ยงทายพิสูจน์ความรักสำหรับคู่รักอีกด้วย ตัววัดตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สายที่ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกัน และไม่ลืมที่จะแวะช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายที่ถนนสายกาน้ำชา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า www.act-okura.co.jp

วันที่สาม ฮามามัตสึ – ทะเลสาบฮามานะ – โรงงานผลิตพายปลาไหล – หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ – สวนนกและสวนพฤกษชาติ – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด และเป็นจุดแวะ พักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตพายปลาไหล (UNAGI PIE FACTORY) โรงงานผลิตขนมชื่อดังแห่งทะเลสาบฮานามะ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ติดอันดับขนมขายดีแห่งประเทศญี่ปุ่น ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการนำปลาไหลมาทำพาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนบรรจุออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นวางขายกันตามท้องตลาดทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น โรงงานแห่งนี้ยังมีกิจกรรมให้ท่านได้สัมผัสอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโซนภาพยนตร์ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทำพายปลาไหล โซนคาเฟ่ที่รอให้นักเดินทางมาพิสูจน์ความอร่อยของขนมญี่ปุ่น ทั้งเค้ก โรล ชูครีม คุ๊กกี้หน้าต่างๆที่ตกแต่งในลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร และใช้ผลไม้ตามฤดูกาลเท่านั้น เพื่อให้เกิดความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา ทานคู่กับชาเขียวชื่อดังจากจังหวัดชิซึโอกะ ไม่ว่าใครที่ได้ลองสัมผัสก็ไม่แคล้วที่จะต้องหาโอกาสกลับมา ณ ที่แห่งนี้อีกสักครั้งและท่านจะได้รับแจกพายปลาไหลให้ชิมความอร่อยอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซึ่งล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพแห่งผืนป่าพงไพร หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ (IYASHI NO SATO) หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณสไตล์กัสโช่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า หมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรม ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิอันศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า มีช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเครื่องปั้นดินเผา การผลิตโมบายตกแต่งลวดลายน่ารักตามสไตล์คนญี่ปุ่น อีกทั้งที่นี่ยังมีชื่อเสียงในการทำเส้นโซบะที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างติดใจกันทุกคน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนนกและสวนพฤกษชาติ (FUJI KACHOEN) ตั้งอยู่ในเขตฟูจิโนะมิยะ เชิญท่านดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและตื่นตาไปกับความอลังการของดอกไม้นานาชนิดที่แข่งกันเบ่งบานอวดสีสันอันแสนงดงาม ภายในอาคารแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนดอกไม้ อาทิ ดอกบีโกเนียที่มีขนาดใหญ่เท่าหน้าคน และดอกโคมญี่ปุ่นจาก 700 สายพันธุ์ทั่วโลกที่แข่งกันอวดโฉมสายตานักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีนกฮูก สายพันธุ์หายากทั้งจากญี่ปุ่นและทั่วโลกให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงชมโชว์ของนกฮูกและเหยี่ยวแสนรู้ซึ่งทางสวนได้จัดเตรียมไว้ (เวลาโชว์อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล) ซึ่งท่านสามารถให้นกเกาะไหล่เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และไม่ควรพลาดชิมซอฟท์ครีม ซึ่งทำจากดอกบีโกเนียอันแสนอร่อยหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น และที่ไม่ควรพลาดอีกอย่างหนึ่งคือการให้อาหารนกแพนกวินจากมือของท่านโดยมีเพียงรั้วเตี้ยๆกั้นไว้ แตกต่างจากในอควอเรี่ยมทั่วไปซึ่งท่านจะได้ดูผ่านกระจกกั้นเท่านั้น

จากนั้น นำท่านสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคราพสักการะของคนญี่ปุ่นและคนทั่วโลกที่ตั้งใจจะปีนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งต้องมาขอพรที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งที่นี่ยังมีต้นสนนับหมื่นต้นและมี 2 ต้นที่มีขนาดใหญ่พิเศษประมาณ 10 คนโอบ รวมถึงทางเข้าศาลเจ้าที่ประดับด้วยโคมไฟหินโบราณดูลึกลับสวยงามน่าประทับใจ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ทะเลสาบยามานาคะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม ข้าวราดแกงกระหรี่ ข้าวผัดญี่ปุ่น ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สี่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฟูจิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ชินโยโกฮาม่า-โตเกียว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฟูจิ สถานที่จัดแสดงข้อมูลการเกิดภูเขาไฟฟูจิโดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งห้องจัดแสดงโดยวีดีทัศน์ ห้องจัดแสดงภาพนิ่ง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การระเบิดของภูเขาไฟตั้งแต่เริ่มประทุจนระเบิด แล้วเซ็ทตัวกลายเป็นภูเขาไฟสวยได้รูปและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่หลังจากนี้ซึ่งเป็นภาพที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน รวมถึงตัวอย่างหินลาวาของจริงจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิ และนอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกด้านบนอาคารเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ สามารถเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิได้ในกรณีที่อากาศปลอดโปร่งอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

นำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี

จากนั้น เดินทางไปยัง โยโกฮาม่า เมืองทางใต้ของกรุงโตเกียว เข้าชม พิพิธภัณฑ์ราเมง แหล่งรวบรวมแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของราเมงในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังรวบรวมร้านราเมง (บะหมี่) ที่มีจุดเด่นต่างกันจากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร้านจากโตเกียว ฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ ซัปโปโร หรือโยโกฮาม่าเอง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินโยโกฮาม่า เพื่อ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟโตเกียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า www.princehotels.com/en/shinagawa/

วันที่ห้า โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (โตเกียวดิสนีย์แลนด์จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,800 บาท)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า www.princehotels.com/en/shinagawa/

วันที่หก โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า – นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั้นให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

16.55 น. เหินฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น 4-9, 11-16, 23-28, 25-30 มิถุนายน 2556 โอซาก้า โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เกียวโต นารา โตเกียวดิสนีย์แลนด์ การบินไทย

กำหนดการเดินทาง

4-9 มิถุนายน 2556
11-16 มิถุนายน 2556
23-28 มิถุนายน 2556
25-30 มิถุนายน 2556

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น 4-9, 11-16, 23-28, 25-30 มิถุนายน 2556 โอซาก้า โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เกียวโต นารา โตเกียวดิสนีย์แลนด์ การบินไทย

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 51, 900.- 38,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 46, 900.- 34,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 41, 500.- 30,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 6,900.- 6,900.-

***หมายเหตุ กรณีถ้าเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ผู้ใหญ่ ต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 2,800 บาท ราคาเด็ก จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท ***

หมายเหตุ *** การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ***

*** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อ

เพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการออกราคานี้ ***

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น 4-9, 11-16, 23-28, 25-30 มิถุนายน 2556 โอซาก้า โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เกียวโต นารา โตเกียวดิสนีย์แลนด์ การบินไทย อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หากทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น

ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน

สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น 4-9, 11-16, 23-28, 25-30 มิถุนายน 2556 โอซาก้า โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เกียวโต นารา โตเกียวดิสนีย์แลนด์ การบินไทย อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร

ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3%

ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น วีซ่าญี่ปุ่น

1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า และไม่ชำรุด (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

*** กรณีที่มีปก กรุณานำปกออก เนื่องจากทางสถานฑูตจะดึงออกและทิ้งทันที***

2. รูปถ่ายสีขนาด 2” – 2.5” นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป

(ไม่สวมแว่นตาดำ, ไม่ยิ้ม ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)

5. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน

กรณีใช้เอกสารเป็น BANK GUARANTEE ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

6. หลักฐานเกี่ยวกับการงาน

– กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

– กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย

– กรณีทำธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)

– กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

(กรณีเป็น ภาษาไทย – ต้องมีตราครุฑเท่านั้น) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

– กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)

7. กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

7.1 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

( ถ้าเดินทางพร้อมบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องมีเอกสารฉบับนี้ )

7.2 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)

7.3 สูติบัตร ( กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี )

7.4 หลักฐานการงานของบิดา หรือ มารดา

7.5 หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา

7.6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง ,และบิดา หรือมารดาของผู้เดินทาง

8. กรณีผู้เดินทางเป็นบุคคลต่างด้าว (พาสปอร์ตไทยเล่มเหลือง หรือ พาสปอร์ต จีนแดง)

8.1 พาสปอร์ตผู้เดินทาง(ตัวจริง) ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

8.2 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (เล่มขาว) พร้อมกับการแจ้งเข้า-ออกกับ ตม. เรียบร้อยแล้ว

8.3 ใบสำคัญบุคคลต่างด้าว (เล่มสีน้ำตาลเข้มเล่มใหญ่)

8.4 เอกสารเกี่ยวกับการงาน (ตามข้อ 6) (กรณียังไม่เกษียณอายุ)

8.5 เอกสารเกี่ยวกับการเงิน (ตามข้อ 5)

8.6 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ *** กรณีที่ผู้เดินทางเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน จึงไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ซึ่งผู้เดินทางจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้ล่วงหน้าในการยื่นวีซ่าของบุคคลต่างด้าวก่อนการยื่นวีซ่ากรุ๊ปตามปกติ (ระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต )

*** สำหรับการยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

*** กรณีที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ป หรือ กลับทีหลังกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว เท่านั้น

ข้อยกเว้นการโชว์ตัวที่สถานทูตญี่ปุ่น(กรณียื่นเดี่ยว) : [อายุต่ำกว่า 16 ปี] // [อายุมากว่า 60 ปี] // [มีวีซ่ายี่นปุ่น(เก่า)สำแดง อายุไม่เกิน 5 ปี]


สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้
  • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

  • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

  • ทัวร์ต่างประเทศ

  • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

  •