October 14th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู อาบน้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ นอนโรงแรมห้าดาว เมืองเบปปุ ชมบ่อน้ำแร่นรกที่คอยส่งเสียงคำรามกึกก้องที่ จิโกกุเมกูริ อาบทรายร้อน เพื่อสุขภาพ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมความงามของ ปากปล่องภูเขาไฟอะโสะ ชมหมู่บ้านฮอลแลนด์ที่เดียวของญี่ปุ่น HUIS TEN BOSCH ชมบ้านและสวนสวยสไตล์ยุโรปผสมญี่ปุ่นที่ โกลฟเวอร์ การ์เด้น ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ย่านเท็นจิน ฟุคุโอกะ ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ออนเซ็นสุดหรูผ่อนคลายความเมื่อยหล้า นอนโรงแรม 4-5 ดาวกลางเมือง อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ อาหารญี่ปุ่น เช่น ซาชิมิ ซูชิ ชาบู ชาบู และ อาหารนานาชาติ

 • DAY 1: กรุงเทพฯ
 • DAY 2: กรุงเทพ ฯ – ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – บ่อน้ำแร่จิโกกุ – อาบทรายร้อน
 • DAY 3: เบปปุ – ภูเขาไฟอาโสะ – ปราสาทคุมาโมโต้
 • DAY 4: คุมาโมโต้ – เฟอร์รี่ นางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ โดม สวนสันติภาพ – โกลเวอร์แมนชั่น
 • DAY 5: เฮ้าส์เทนบอช – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้ง ย่านเท็นจิน
 • DAY 6: ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ


แพคเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู เที่ยวฟุคุโอกะ เที่ยวเบปปุ เที่ยวคุมาโมโต้ เที่ยวนางาซากิ 6 วัน

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู เที่ยวฟุคุโอกะ เที่ยวเบปปุ เที่ยวคุมาโมโต้ เที่ยวนางาซากิ 6 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ

22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง ตลอดจนสัมภาระการเดินทางของท่าน

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ – เที่ยวคิวชู – เที่ยวฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เที่ยวเบปปุ – บ่อน้ำแร่จิโกกุ – อาบทรายร้อน

01.00 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น. ถึงสนามบินฟุคุโอกะ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว… นำท่านแวะชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างอุทิศถวายให้แก่พระเจ้านักปราชญ์ มิจิซาเนะ สุกะวารา วิหารอันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ถือเป็นวิหารอันดับหนึ่งของบรรดาวิหารที่มีอยู่นับพันในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่นี่ยังปลูกต้นท้อที่มีชื่อเสียงอีกนับ 6000 ต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบบปุ แหล่งน้ำแร่และแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง ที่เชื่อกันว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่างๆ … นำท่านชม จิโกกุเมกูริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบบปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำรามกึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส …

จากนั้นให้ท่านได้ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆ ได้อีกด้วย… สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เบปปุ สุกินอย หรือเทียบเท่า

รับประทานค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*อิ่มอร่อยกับไลน์บุฟเฟ่ต์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งอาหารญี่ปุ่น เช่น ซาชิมิ ซูชิ ชาบู ชาบู และอาหารนานาชาติ ตบท้ายด้วย ซอฟท์ดริ๊งค์ เครป ไอศกรีม และผลไม้ตามฤดูกาล * *

* * หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า “การอาบออนเซ็น” ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่สาม เที่ยวเบปปุ – ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้าไฟฟ้า) – ปราสาทคุมาโมโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน ให้ท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปชมความงามจากบนยอดเขา .. ซึ่งนับว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู….

จากนั้นนำท่านสู่ ซารุมาวาชิ ฟาร์มลิงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่เคยได้ไปแสดงถึงประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วท่านจะได้ชมความน่ารักและความเฉลียวฉลาดในด้านการแสดงของสมาชิกลิงที่อยู่ในที่นี้ แล้วท่านจะประทับใจไม่มีวันลืม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทาง เที่ยวคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น นำท่านเที่ยวชม ปราสาทคุมาโมโต้ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาลูกไม่ใหญ่นักกลางเมืองคุมาโมโต้ สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปีค.ศ. 1607 ที่นี่เคยถูกเผาผลาญไปสิ้นแล้วในปี 1877 ภายหลังได้รับการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1960 ภายในยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้มีค่ามากมาย….

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก KUMAMOTO CASTLE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เที่ยวคุมาโมโต้ – เฟอร์รี่ – เที่ยวนางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ โดม – สวนสันติภาพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ จากเมืองคุมาโมโต้สู่เมืองชิมาบาระ ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการให้อาหารแก่ฝูงนกนางนวลจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นและบินตามมาส่งท่านจนถึงเมืองชิมาบาระ …

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ท่านเดินทางสู่ อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์ นำท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น

พร้อมชมความงามของ สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป…

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมยูมิฮาริ โนโอกะ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เฮ้าส์เทนบอช (ครึ่งวัน) – เที่ยวฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกนานัปการ ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ

หรือแม้กระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ พาท่านสู่ เท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม ไอแอท รีเจนซี หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

15.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู เที่ยวฟุคุโอกะ เที่ยวเบปปุ เที่ยวคุมาโมโต้ เที่ยวนางาซากิ 6 วัน

LOFT64-4715 มกราคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4716 กุมภาพันธ์ 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4717 มีนาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4718 เมษายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4719 พฤษภาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4720 มิถุนายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4721 กรกฎาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4722 สิงหาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4723 กันยายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4724 ตุลาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4725 พฤศจิกายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT64-4726 ธันวาคม 2554 โปรดสอบถาม

*** การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
*** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจ

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู เที่ยวฟุคุโอกะ เที่ยวเบปปุ เที่ยวคุมาโมโต้ เที่ยวนางาซากิ 6 วัน อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (วีซ่าญี่ปุ่น)
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู เที่ยวฟุคุโอกะ เที่ยวเบปปุ เที่ยวคุมาโมโต้ เที่ยวนางาซากิ 6 วัน อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้

This entry was posted on Thursday, October 14th, 2010 at 1:49 am and is filed under ทัวร์คิวชู, ทัวร์คุมาโมโต้, ทัวร์นางาซากิ, ทัวร์ฟุคุโอกะ, ทัวร์เบปปุ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •