December 16th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น – ทัวร์คิวชู – ทัวร์ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน-คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้-สวนซุยเซนจิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ภูเขาไฟอะโสะ-เบปปุ-บ่อน้ำแร่จิโคกุ-อาบทรายร้อน-อาบน้ำแร่ออนเซ็น-เรือเฟอร์รี่ สู่เมืองโทคุยาม่า-สะพานไม้คินไตเคียว -ฮิโรชิม่า- ปราสาทฮิโรชิม่า-อะตอมมิคบอมบ์โดม และ พิธภัณฑ์สงคราม-นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากสู่ เกาะมิยาจิม่า-อิทสึคุชิม่า-คุราชิกิ-คลองคุราชิกิ-โอคายาม่า-ปราสาทฮิเมจิ -ทัวร์โกเบ-สวนเมอริเคน-ฮาร์บอร์แลนด์-หอคอยโกเบ -ทัวร์โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง-สนามบินคันไซ

Loft มีความยินดีอย่างยิ่งในการนำเสนอโปรแกรมพิเศษต้อนรับทุกท่านกับสถานที่หลากหลายในโปรแกรม นับว่าเที่ยวครั้งเดียวได้ครบทุกรสชาติ สุดคุ้ม

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู ทัวร์โอซาก้า อาบน้ำแร่ ออนเซ็น อาบทรายร้อน สะพานไม้คินไตเคียว 7 วัน

อาบน้ำแร่ ออนเซ็น แบบสปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแท้ๆ เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงในญี่ปุ่น ที่มีมากกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ และแต่ละแห่งมีอายุยาวนานเป็นพันปี ออนเซ็นส่วนใหญ่จะต่อท่อจากน้ำพุร้อนเข้าไปยังที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เรียกว่า “โอะฟุโร” ส่วนที่อยู่กลางแจ้ง เรียกว่า “โระเทนบุโร”

อาบทรายร้อน เพลิดเพลินกับการอาบทรายร้อนที่เลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าแร่ธาตุที่มีอยู่ในทรายจะทำให้ผิวพรรณสดใสและสุขภาพดี

สะพานไม้คินไตเคียว ที่มีการสร้างโดยไม่ใช้ตะปู สมัยก่อนใช้เป็นทางข้ามแม่น้ำของเหล่านินจา ชิมไอศรีมแสนอร่อยหลากหลายรสที่มีจำหน่ายอยู่บริเวณนั้น

จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนั้นยังนำท่านผ่อนคลายอิริยาบถด้วยการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี ที่มีชื่อเสียงมาช้านาน พร้อมที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานชั้นเยี่ยมของญี่ปุ่น และบริการอันดีเยี่ยม

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
22.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เช็คกรุ๊ปหมายเลข 17-22 เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน-คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้-สวนซุยเซนจิ (อาหารกลางวัน –เย็น)

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู่ตัวเมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนัก ปราชญ์ มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่ที่มีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้

ให้ท่านช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ย่านเทนจิน ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับห้างดังที่อยู่ภายในย่านนี้ เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นนำนานาชนิด อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่คุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว

จากนั้นนำท่านสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง บ้างมีคนขนานนามว่าปราสาทดำ สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะคะโตะ

ในปี ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติวัตถุที่มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นมีคนญี่ปุ่นภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้

จากนั้นนำท่านสู่ สวนซุยเซนจิ อุทยานขนาดใหญ่ท่ามกลางเนินเขา ซึ่งได้รับการจัดแต่งเป็นวนอุทยานแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ตั้งแต่เมื่อสมัย 300 ปีก่อน โดยครอบครัวโชกุนตระกูล ฮิโรกาว่า สวนแห่งนี้ติด 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ผู้คนที่นี่มีความภาคภูมิใจอย่างมากกับความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของสวนแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคุมาโมโต้ นิว สกาย หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองคุมาโมโต้-นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอะโสะ-เบปปุ-บ่อน้ำแร่จิโคกุ-อาบทรายร้อน-(ออนเซ็น) (อาหารเช้า – กลางวัน – เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดและยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จนมีผู้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น

ให้ท่านได้นั่งกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมความงามบนยอดเขา ท่านจะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟตลอดเวลา เดินทางสู่เมือง เบปปุ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำแร่จิโคกุ หรือเรียกว่า จิโคกุเมงูริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา บ้างสีแดง บ้างสีฟ้า บ้างสีเขียว และบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว

จากนั้นเชิญท่านอาบทรายร้อน เพลิดเพลินกับการอาบทรายร้อนที่เลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆ อีกด้วย

และที่นี่ยังเป็นแหล่งน้ำแร่และน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ด้วย สัมผัสประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากการแช่ออนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเบปปุ สึงินอย หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่สี่ เบปปุ-เรือเฟอร์รี่ สู่เมืองโทคุยาม่า-สะพานไม้คินไตเคียว -ฮิโรชิม่า- ปราสาทฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม และ พิพิธภัณฑ์สงคราม (อาหารเช้า – กลางวัน – เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อนั่ง เรือเฟอร์รี่ สู่เมืองโทคุยาม่า

จากนั้นนำท่านสู่อิวาคุนิ เพื่อนำท่านสู่สะพานไม้คินไตเคียว ที่มีการสร้างโดยไม่ใช้ตะปู สมัยก่อนใช้เป็นทางข้ามแม่น้ำของเหล่านินจา ชิมไอศรีมแสนอร่อยหลากหลายรสที่มีจำหน่ายอยู่บริเวณนั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮิโรชิม่า จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ปราสาทฮิโรชิม่า ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ Carp Castle ” ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและล้อมรอบด้วยบ่อน้ำทิ้งทั้ง 4 ทิศภายในมีการจัดแสดงประวัติและเรื่องราวของการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ในยุค Edo รวมถึงเครื่องแต่งกาย หมวก และอาวุธต่างๆ ที่ใช้ทางการทหาร

นำท่านสู่อะตอมมิคบอมบ์โดม และ พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ เป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางระเบิด ที่โดนถล่ม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก องค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮิโรชิม่า ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ฮิโรชิม่า-นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟาก สู่ เกาะมิยาจิม่า-อิทสึคุชิม่า-คุราชิกิ-คลองคุราชิกิ-โอคายาม่า (อาหารเช้า – กลางวัน – เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการนั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟาก สู่ เกาะมิยาจิม่า ซึ่งเป็น 1 ในหลาย ๆ เกาะ ของเมืองฮิโรชิม่า

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ามิยาจิม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า อิทสึคุชิม่า (Itsukushima Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างครั้งแรก ในศตวรรษที่ 6 สมัยพระจักรพรรดิสุอิโกะ และอีกครั้งในสมัยของข้าหลวงไทราโน คิโยโมริมีการสร้างขยายเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้สวยงามและใหญ่โตขึ้นภายในประดิษฐานเทพเจ้าในศาสนาชินโต

ศาลเจ้าแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนโครงสร้างประกอบด้วยศาลเจ้าหลักและศาลเจ้ารอง มีทั้งที่ยกพื้นสูงและต่ำ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินยาวไปจนถึงทะเล เวลาที่น้ำขึ้นก็จะเหมือนกับศาลเจ้าที่ลอยอยู่กลางทะเล ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คุราชิกิ เป็นเมืองขนาดเล็กที่ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคยในฐานะโรงนา โรงเก็บข้าว เป็นเสบียงป้อนนักรบซามูไรมาหลายร้อยปี ภายหลังเมื่อ 100 กว่าปีมานี้ พอโครงสร้างเศรษฐกิจการปกครอง และวิถีชุมชนเปลี่ยนไป หมู่บ้านคุราชิกิผันอาชีพมาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เป็นแบบอย่างเมืองที่น่าชื่นชม ใช้”วิธีบริหารจัดการ” เมืองท่องเที่ยวชวนสนุก แบ่งโซนได้ชัดเจนเป็น “ถนนคนเดิน” อัน สมบูรณ์แบบ เป็น “โอท็อปวิลเลจ” คุณภาพสูง เป็น “ชุมชนน่าอยู่” ของคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว เป็น “แหล่งอาหารสุขภาพ” ทรงคุณค่า

ให้ท่านเที่ยวชมเมืองเก่า คุราชิกิ ซึ่งเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะในยุคโชกุนโตคุ กาว่า เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากต่อมาในศตวรรษที่ 17 ได้มีการตกแต่งกำแพงรอบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คลองคุราชิกิ ด้วยการปูกระเบื้องสีขาวและสีดำซึ่งตัดกับสีเขียวของทิวไม้ ตลอดแนวคลอง ทำให้ทัศนียภาพของคลองมีความสวยงามและ มีมนต์ขลัง..ต่อผู้พบเห็น

จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่ โอคายาม่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมโอคายาม่า หรือเทียบเท่า

วันที่หก โอคายาม่า-ปราสาทฮิเมจิ(ชมด้านนอก)-เมืองโกเบ-สวนเมอริเคน-ฮาร์บอร์แลนด์-หอคอยโกเบ (ถ่ายรูปด้านล่าง)-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – อิสระช้อปปิ้ง-สนามบินคันไซ (อาหารเช้า – กลางวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทฮิเมจิ (ชมด้านนอก) เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ได้รับการซ่อมแซมมากว่า 400 ปีแล้ว เป็นปราสาทป้อมปราการความงามภายนอก หลังคาเล็ก ๆ ทำด้วยไม้ และแผ่นกระเบื้อง ส่วนบนกำแพงดูอ่อนช้อยงดงาม แต่หนาพอที่จะกันกระสุนได้ มีการป้องกันอย่างซับซ้อนมากที่เดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกเบ เมืองที่มีความงดงาม และเป็น ธรรมชาติที่ยังคงอนุรักษ์ได้อย่างดี เป็นเมืองที่มีท่าเรือใหญ่ติดอันดับ 6 ของโลก ดังนั้นที่นี่จึงเป็น เมืองที่มีความสำคัญด้านการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ สวนเมอริเคน เป็นสวนที่ตั้งอยู่ริมน้ำ เคยถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวมาแล้ว ในปี 1995 แต่ได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของเมืองโกเบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮาร์บอร์แลนด์เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และ แหล่งรวมความบันเทิงซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมคาเฟ่ และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่แห่งหนึ่งของโกเบ

จากนั้นนำท่านชมหอคอยโกเบ (ถ่ายรูปด้านล่าง) สัญลักษณ์ของเมือง โกเบ ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านสู่ เมืองโอซาก้า
จากนั้นนำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตที่สร้างได้อย่างประณีต

จากนั้นท่านจะได้สนุกสนานกับการ อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิสินค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรด์เนม และ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

พร้อมแล้วได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด โอซาก้า – กรุงเทพฯ

00.30 น. เหิรฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู ทัวร์โอซาก้า อาบน้ำแร่ ออนเซ็น อาบทรายร้อน สะพานไม้คินไตเคียว 7 วัน

LOFT26-1715 มกราคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1716 กุมภาพันธ์ 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1717 มีนาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1718 เมษายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1719 พฤษภาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1720 มิถุนายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1721 กรกฎาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1722 สิงหาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1723 กันยายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1724 ตุลาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1725 พฤศจิกายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT26-1726 ธันวาคม 2554 โปรดสอบถาม

***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป***

ราคานี้รวมภาษีน้ำมันแล้ว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2553 และอาจมีการปรับขึ้นอีกเนื่องจากสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่ม หากทางสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ต้องปรับราคาตามราคาภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู ทัวร์โอซาก้า อาบน้ำแร่ ออนเซ็น อาบทรายร้อน สะพานไม้คินไตเคียว 7 วัน อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู ทัวร์โอซาก้า อาบน้ำแร่ ออนเซ็น อาบทรายร้อน สะพานไม้คินไตเคียว 7 วัน อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร
 • ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้
สถานที่ท่องเที่ยว: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •