October 26th, 2010


เที่ยวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล สถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุซะ ที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ และมีอายุกว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี คาวาคุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ หนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น อิราโกะ โทบะ เมะโอโตอิวะ ฟุตามิกะอุระ อิเซะ ศาลเจ้าที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือบิดาแห่งองค์จักรพรรดิ์จิมมู และสิ่งของวิเศษ 3 อย่าง ที่ประทานมาเพื่อคุ้มครองและรักษาประเทศญี่ปุ่น เมืองโบราณโอคาเงะโยโคโจ คันไซ

แพคเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อิเซะ คันไซ

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อิเซะ คันไซออกเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ เที่ยวโตเกียว (เที่ยวญี่ปุ่น)

21:00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

23:00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน เที่ยวบินที่ JL 718 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง เที่ยวโตเกียว – วัดอาซากุซะ – พระราชวังอิมพีเรียล – ช้อปปิ้ง

07:10 น. ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะเ อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดชิบะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…

นำท่านเดินทางผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” สถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างตามแบบยุทธศาสตร์โบราณ ด้วยกำแพงหินแกรนิตสูงชัน และมีคูน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ท่ามกลางป่าคอนกรีตได้อย่างงดงาม…

นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร

ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อีกย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจุกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ…ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกอย่างจุใจ…

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบู หมูสไลด์นุ่มอร่อย (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เที่ยวโตเกียว – อิสระเต็มวัน หรือทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ (โดยรถไฟไม่มีรถโค้ชบริการ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

(สำหรับท่านที่ซื้อทัวร์เสริม ไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ บัตรราคา 2,200 บาท บริการพาไปส่งโดยรถไฟถึงหน้าประตูโตเกียวดิสนีย์แลนด์* และหากท่านมีความประสงค์จะแยกไปโตเกียวดิสนีย์ ซี พาร์ค ท่านต้องนั่งรถไฟโมโนเรล เพื่อเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตัวท่านเอง ค่ารถไฟไป-กลับชำระเองตามจริง ไม่รวมในค่าผ่านประตูเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์) และสำหรับนักช้อปปิ้งที่ปรารถนาเวลาในการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดอย่างจุใจ

ท่านสามารถช้อปปิ้งอย่างอิสระที่ “ย่านอิเคะบุคุโระ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย เช่น ห้างเซบุอิเคบุคุโระ พาร์โก้ หรือโตคิวแฮนด์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีร้านค้าร้อยเยน ที่สินค้าทุกชิ้นภายในร้านล้วนมีราคา 100 เยนทั้งสิ้น (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%) ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ…ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกอย่างจุใจ…

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย ให้ท่านได้เดินทางอิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมายของโตเกียว อาทิเช่น ชินจุกุ, ชิบุย่า, อากิฮาบาร่า, โรปปงหงิ, กินซ่า และที่อื่นๆอีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟที่โตเกียว ไม่ยากอย่างที่คิด…

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เที่ยวโตเกียว – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮักไค – ศาลเจ้าฟูจิเซนเก็น – ร้านสินค้ามือสอง – ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ยามานาชิ” ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอชิโนะฮักไค” สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ และมีอายุกว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนัก…

นำท่านนมัสการ “ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น” ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 802 และได้มีการมีบูรณะซ่อมแซมใหม่อีกครั้งในปี 1615 ให้ท่านได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นานาพันธุ์สองข้างทางที่มีอายุนับร้อยปี และชมความงามของศาลเจ้าที่จัดได้ว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมในอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซ็ตหมูย่างบนหินเตาหินภูเขาไฟสไตล์ญี่ปุ่นแท้ อิ่มอร่อยกับเนื้อหมูสันนอกชั้นดี กุ้งสด หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด พร้อมซุปมิโสะชิรุ น้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเฉพาะของร้าน และข้าวสวยร้อน ๆ (5)

บ่าย จากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้ามือสอง ณ “ร้านสินค้ามือสอง” ราคาพิเศษเหลือเชื่อและกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนม อาทิ Louis Vuitton, Prada, Coach, Longchamp, Channel, นาฬิกา ยี่ห้อดัง แว่นตา เสื้อผ้าสุภาพสตรี เสื้อกันหนาว รองเท้า เกมส์ ของเล่นเด็ก ล้วนแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี….

นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวากูจิโกะ” หนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ…

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KAWAGUCHIKO JIRAGONNO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม…(6)

ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูกและการหมุนเวียนของโลหิต

วันที่ห้า ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ – อิราโกะ – นั่งเฟอร์รี่ – โทบะ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (7)

นำท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเ0ล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล

นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

บ่าย นำท่านเดินทางผ่าน “ทะเลสาบฮามานะ” หรือทะเลสาบปลาไหล ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด และชาวญี่ปุ่นนิยมทานเนื้อปลาไหลย่างเป็นอย่างมาก ที่นี่นอกจากเป็นจุดแวะพักผ่อนของนักเดินทางไกลแล้วยังเป็นอู่น้ำสำคัญในการผลิตปลาไหลสู่ตลาดทั่วประเทศ

นำท่าน “ล่องเรือเฟอร์รี่” สู่ท่าเรืออิราโกะ ตลอดระยะเวลาท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม และสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีของใบไม้ในช่วงก่อนฤดูใบไม้ร่วง ตลอดแนวภูเขาที่ลดหลั่นกันสวยงามยิ่ง…

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ISE SHIMA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (9)
ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูกและการหมุนเวียนของโลหิต

วันที่หก โทบะ – เมะโอโตอิวะ ฟุตามิกะอุระ (หินสมรส) – ศาลเจ้าอิเซะ – เมืองโบราณโอคาเงะโยโคโจ – คันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (10)

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอิเซะ” นำท่านเยี่ยมชม “ศาลเจ้าอิเซะ” ซึ่งเป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่มากที่สุดของเมืองอิเซะ และของประเทศญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือบิดาแห่งองค์จักรพรรดิ์จิมมู และสิ่งของวิเศษ 3 อย่าง ที่ประทานมาเพื่อคุ้มครองและรักษาประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ กระจกแห่งความซื่อสัตย์ ดาบแห่งความกล้าหาญ และเครื่องประดับเพื่อเป็นที่รัก และที่ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษากระจกแห่งความซื่อสัตย์

ที่นี่จะมีการบวงสรวงเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ ทุก ๆ 20 ปี ฉะนั้นศาลเจ้าด้านในจะต้องมีการรื้อถอน แล้วสร้างบนพื้นที่ใหม่ (ไม่สร้างทับที่เดิม) โดยตระกูลของช่างไม้เก่าแก่ เป็นการอนุรักษ์แบบสร้างที่ชาญฉลาดมากของชาวญี่ปุ่นให้สืบทอดยาวนาน และในวันครบรอบ 20 ปี องค์จักรพรรดิ์ญี่ปุ่นจะเสด็จมาเพื่อประกอบพิธีสำคัญ สถานที่แห่งนี้อนุรักษ์ธรรมชาติไว้อย่างดี สังเกตจากสองข้างทางจะเป็นไม้สูงใหญ่อายุนับร้อยปี…

นำท่านเดินทางสู่ “เมะโอโตอิวะ ฟุตามิกะอุระ” หรือมีชื่อเรียกกันสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ๆ ว่า “หินสมรสหรือหินแต่งงาน” ซึ่งนับเป็นหินแห่งเทพเจ้า (บางท่านอาจมีการเรียกให้คล้ายกับของไทยคือหินตายาย) ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านหน้าของศาลเจ้าโอะกิตะมะใกล้เมืองฟุตะมิเมืองชายทะเลเล็ก ๆ ของอิเซะที่นี้ได้ชื่อว่ามีน้ำทะเลและชายหาดที่ใสสะอาดอย่างยิ่ง…

นำท่านชมหมู่บ้านโบราณญี่ปุ่น “เมืองโบราณโอคาเงะ โยโคโจ” หมู่บ้านสมัยโบราณที่สร้างขึ้นมากว่า 300 ปี ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ท่านยังสามารถซื้อของที่ระลึกในร้านค้าต่าง ๆ ที่เรียงรายกันอยู่มากมาย ณ ที่แห่งนี้ได้อีกด้วย…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่คันไซ สู่สนามบินนานาชาติคันไซ อินเตอร์เนชั่นแนล เมืองโอซาก้า

18:30 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเจแปน เที่ยวบินที่ JL 727
22:40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ อิเซะ คันไซ

การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง…

ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสายการบินนั้น ๆ …

รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า…

หมายเหตุ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อิเซะ คันไซ

 • หากมีเหตุจำเป็นทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ และการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อิเซะ คันไซ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน (บาท) ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท)

LOFT40-4715 มกราคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4716 กุมภาพันธ์ 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4717 มีนาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4718 เมษายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4719 พฤษภาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4720 มิถุนายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4721 กรกฎาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4722 สิงหาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4723 กันยายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4724 ตุลาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4725 พฤศจิกายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT40-4726 ธันวาคม 2554 โปรดสอบถาม

สำหรับกรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป หรือมีตั๋วโดยสารเครื่องบินเอง

 • Ÿ ผู้ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัทต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันตามกำหนดเท่านั้น รวมถึงผู้ติดตามซึ่งยื่นวีซ่าเดี่ยวแต่อ้างอิงถึงญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งทำการยื่นวีซ่ากรุ๊ป
 • Ÿ กรณีผู้โดยสารที่ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินของบริษัท รวมถึงเดินทางไปหรือกลับไม่พร้อมคณะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อิเซะ คันไซ อัตรานี้รวม

 • น้ำดื่ม 1 ขวด/วัน (ที่ญี่ปุ่น) / กระเป๋าผ้า CANVAS เกรด A+ ลดภาวะโลกร้อน / หมอนรองศีรษะ / สายรัดกระเป๋าอย่างดี
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่า วีซ่าญี่ปุ่น
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ ประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อิเซะ คันไซ อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้

This entry was posted on Tuesday, October 26th, 2010 at 11:14 pm and is filed under ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ยามานาชิ, ทัวร์อิเซะ, ทัวร์โตเกียว. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •