October 26th, 2010


เที่ยวคิวชู มีอะไรน่าดูกว่าที่คิด ลัดเลาะตามริมทะเลสุดขอบญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ จิโคคุเมกุริ บ่อน้ำแร่นรก ภูเขาไฟอะโสะ ปราสาทคุมาโมโต้ โชว์ลิงแสนรู้ ชมปลาโลมา นางาซากิ ฮอลันดารีสอร์ทเฮ้าส์เทนบอส เทนจินช้อปปิ้งมอลล์ ชมทัศนียภาพอันสวยงามและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของความเก่าและใหม่ทุกวัน ชมปลาโลมาแสนน่ารักว่ายน้ำโต้คลื่นหยอกกับธรรมชาติรอบตัวอย่างมีความสุข พักใน HUIS TEN BOSCH รีสอร์ท สไตล์ฮอลแลนด์ ที่มีดอกไม้งามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งถูกใจสินค้าราคาไม่แพง ที่เมืองฟุคุโอกะ เที่ยวญี่ปุ่น ที่พักหรู อาหารอร่อย อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ และมัคคุเทศก์คุณภาพ

แพคเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู ฟุคุโอกะ ปราสาทคุมาโมโต้ โชว์ลิงแสนรู้ ชมปลาโลมา การบินไทย TG

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู ฟุคุโอกะ ปราสาทคุมาโมโต้ โชว์ลิงแสนรู้ ชมปลาโลมา การบินไทย TG

วันแรก กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ

22:00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

วันที่สอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – บ่อน้ำแร่นรก – อบทรายร้อน – เบปปุ

00:30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08:00 น. ถึงสนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดฟุคุโอกะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…

นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ “มิชิซาเนะ” ข้าราชการชั้นสูงของเมืองดาไซฟุผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้าย โดยฝ่ายตรงข้ามด้วยเล่ห์กลทางการเมืองทำให้ต้องถูกตัดสินลดตำแหน่ง และขับไล่ออกจากเมือง แต่ท่านก็มิได้ย่อท้อต่อโชคชะตา

ท่านได้เป็นครูสอนหนังสือที่มีลูกศิษย์มากมาย จนหมดลมหายใจ ตามตำนานกล่าวว่า วัวที่ทำหน้าที่ลากโลงศพของท่านได้หยุดเดินโดยไม่ยอมขยับตัวแม้แต่น้อย ณ ตำแหน่งของศาลเจ้าในปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นได้นับถือให้ท่าน “มิชิซาเนะ” เป็นเทพแห่งนักปราชญ์

จึงไม่แปลกที่สถานที่แห่งนี้มีนักเรียนมากมายจากทั่วประเทศเดินทางมาเพื่อขอพรจาก เทพมิชิซาเนะ เพื่อให้สอบได้คะแนนสูงสุด ศาลเจ้าแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 15,000 ไร่ และมีต้นพลัมกว่า 6,000 ต้น มีต้นการบูรเก่าแก่อายุกว่า 1,500 ปี ตัวศาลเจ้าได้บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1591…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย นำท่านข้าชม “จิโคคุเมกุริ” สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเบ็ปปุที่ไม่ควรพลาด มีฉายาบ่อน้ำนรกสีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้น ก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา แต่ละบ่อก็จะให้สีที่แตกต่างกันออกไป นำท่านชมบ่อแร่สีแดงมีความลึกถึง 120 เมตร, น้ำพุธรรมชาติ ที่เกิดจากแรงดันใต้พื้นดิน จะพุ่งขึ้นมาทุกๆ 45 นาที และชมบ่อแร่สีฟ้ามีความร้อนถึง 98 องศา ที่สามารถต้มไข่สุกได้

นำท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ “อบทรายร้อน” ที่ๆ ทุกคนไม่ควรพลาด เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า การอบทรายร้อนนั้นจะทำให้ผิวพรรณดีโลหิตหมุนเวียนดี และเป็นการช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้า ปวดไขข้อ ปวดกระดูกต่างๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม… (2)

ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน

วันที่สาม เบปปุ – ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้า) – คุมาโมโต้ – โชว์ลิงแสนรู้ – ปราสาทคุมาโมโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟอะโสะ” ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาว 25 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 18 เมตร และเส้นรอบวงวัดได้ เป็นระยะทางถึง 12 กิโลเมตร

นำท่านชมสุดยอดภูเขาด้วยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (การโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และชมปากปล่องที่ความสูง 1500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมน้ำสีมรกตในระยะใกล้ (บางช่วงเวลาจะมีกลิ่นกำมะถันและควันสีขาวพัดขึ้นมาจากปากปล่อง) บรรยากาศโดยรอบถูกห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว ทะเลสาบ ป่าไม้ และบ่อน้ำพุร้อน…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคุมาโมโต้” ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง ได้รับฉายาว่า “ปราสาทดำ” สร้างโดยขุนพลผู้โด่งดัง “คิโยมาสะ คะโตะ” ในปี ค.ศ.1607 เคยถูกไฟไหม้เผาผลาญสิ้นแล้วในปี 1877 ภายหลังได้รับการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาโสะ ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดคุมาโมโต้ มีชื่อเสียงเรื่องเนื้อม้าที่อร่อยที่สุด เป็นแหล่งเลี้ยงม้าที่ส่งเนื้อม้าไปจำหน่ายทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย และยังขึ้นชื่อเรื่องน้ำสลัดญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่ออีกด้วยที่สำคัญราคาไม่แพง…

นำท่านชมความน่ารักและแสนรู้ของ “โชว์ลิงแสนรู้” เป็นการแสดงของคณะลิง คิวทาโร่คุง ฝึกสอนโดยชาวญี่ปุ่นเจ้าตำหรับคิกคุอาโนะเนะ จนคณะของเขามีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงขนาดเคยนั่งเครื่องบินไปโชว์การแสดงถึงทำเนียบ ไวท์เฮ้าส์ แห่งอเมริกามาแล้ว ชมความน่ารัก แสนรู้ ของลิงทั้งหลาย ที่ต้องอดทนฝึกฝนความชำนาญนานนับเดือน ซึ่งทุกรอบการแสดงสามารถเรียกเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือจากผู้ชมทุก ๆ ชาติที่แวะมาชม (การแสดงจะพากย์เป็นภาษาอังกฤษ)…

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUMAMOTO ANA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ คุมาโมโต้ – ชมปลาโลมา – นั่งเรือเฟอรรี่ – นางาซากิ – ฮอลันดารีสอร์ท เฮ้าส์เทนบอส

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)

นำท่านล่องเรือสำราญระหว่างทางท่านอาจจะได้ชมความน่ารักของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารัก ที่อาศัยอยู่ในทะเลแห่งนี้ โดยส่วนใหญ่มีน้ำหนักตัวประมาณ 150-160 กิโลกรัม ส่วนสูง 2-4 เมตร รับประทานปลาทะเล POMPANO, ปลาซาดีน และปลาหมึก ปลาโลมา มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 40 ปี ชมปลาโลมาเล่นน้ำโต้คลื่น, กระโดดเหนือผิวน้ำ, และชมการว่ายน้ำที่ความเร็ว 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา 5 นาที…

จากนั้นนำท่านเดินทางถึงท่าเรือที่จังหวัดนางาซากิ เป็นเส้นทางที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอดีตอีกแห่ง มีผู้คนเดินทางสัญจรด้วยเส้นทางนี้มากมายตั้งแต่สมัยอดีต ไม่ว่าจะเป็น นักรบใช้ทำศึกสงคราม ระหว่างในประเทศญี่ปุ่นเอง, ชาวต่างชาติในยุคสงครามโลก โดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สอง พ่อค้า ประชาชนทั่วไปก็ใช้เส้นทางนี้จนถึงปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ จนเป็นท่าเรือเฟอรรี่

ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยบนเรือเฟอรรี่ข้ามฟาก หรือชมทัศนียภาพของแนวภูเขาที่ลดหลั่นกันสรรสร้างอย่างสวยงาม… จนเทียบท่าเรือนางาซากิ… เนื่องจากปลาโลมาในทะเลแห่งนี้อาศัยอยู่อย่างธรรมชาติจึงไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะสามารถเห็นปลาโลมาหรือไม่ เพราะไม่ใช่การแสดงจัดฉาก…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่รีสอร์ทที่มีดอกไม้มากที่สุดในโลก ณ “เฮ้าส์เท็นบอส” สวนและรีสอร์ทสไตล์ฮอลแลนด์ที่เดียวในเอเชียที่สามารถเปิดให้ชมพรรณไม้สวยงามนานาชนิดตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปีโดยมีฉากหลังเป็นกังหันลมโบราณขนาดใหญ่หมายถึงสัญลักษณ์ของชาวฮอลันดา

และยังมีคลองน้ำใสสะอาดที่ดูแลโดยระบบบำบัดน้ำชั้นเยื่ยมท่านสามารถล่องเรือชมผังเมืองกี่รอบก็ได้ หรือชมพระราชวังฮอลแลนด์ที่สง่างาม, หอนาฬิกา, โซนชมหนังสามมิติ, ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ร้านอาหาร และโรงแรมสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้สวยงามราวกับอยู่ในพระราชวังอันหรูหรา… และแน่นนอนนำท่านพักในรีสอร์ทสุดหรูหราและแสนโรแมนติค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUIS TEN BOSCH AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เฮาส์เท็นบอช – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)
ให้ท่านได้เพลิดเพลินในรีสอร์ท “เฮ้าส์เท็นบอส” ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาสมควร…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย นำท่านเข้าสู่เดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เพื่อเดินทางสู่ “เทนจินช้อปปิ้งมอลล์” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ มากมาย รวมทั้งร้านค้าใต้ดินพบสินค้าแฟชั่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของใช้ถูกใจ ฯลฯ ที่จะให้คุณได้ซื้อสินค้านานาชนิดเป็นของฝากก่อนกลับเมืองไทย…

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร (11)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUKUOKA SEA HAWK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (12)
09:00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอะกะ อินเตอร์เนชั่นแนล

11:45 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15:05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 • หมายเหตุ การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง…
 • ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคาและรายการนี้เป็นกำหนดการเดินทางที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม…
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า…

หมายเหตุ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู ฟุคุโอกะ ปราสาทคุมาโมโต้ โชว์ลิงแสนรู้ ชมปลาโลมา การบินไทย TG

 • ราคาปรับตามประกาศความผกผันค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศของสายการบินฯ และค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 1,000 บาท และค่าบริการยื่นจากทาง VFS คำนวนไว้ที่ 500 บาท ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553 (กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการข้างต้น ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามจริงในลำดับต่อไป…)
 • หากมีเหตุจำเป็นทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ และการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน

ราคาทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู ฟุคุโอกะ ปราสาทคุมาโมโต้ โชว์ลิงแสนรู้ ชมปลาโลมา การบินไทย TG

LOFT13-4715 มกราคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4716 กุมภาพันธ์ 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4717 มีนาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4718 เมษายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4719 พฤษภาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4720 มิถุนายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4721 กรกฎาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4722 สิงหาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4723 กันยายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4724 ตุลาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4725 พฤศจิกายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT13-4726 ธันวาคม 2554 โปรดสอบถาม

สำหรับกรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป หรือมีตั๋วโดยสารเครื่องบินเอง

 • Ÿ ผู้ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัทต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันตามกำหนดเท่านั้น รวมถึงผู้ติดตามซึ่งยื่นวีซ่าเดี่ยวแต่อ้างอิงถึงญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งทำการยื่นวีซ่ากรุ๊ป
 • Ÿ กรณีผู้โดยสารที่ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินของบริษัท รวมถึงเดินทางไปหรือกลับไม่พร้อมคณะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู ฟุคุโอกะ ปราสาทคุมาโมโต้ โชว์ลิงแสนรู้ ชมปลาโลมา การบินไทย TG อัตรานี้รวม

 • Ÿ น้ำดื่มวันละ1ขวด (ญี่ปุ่น) / กระเป๋าเดินทางล้อลากอย่างดี
 • Ÿ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ
 • Ÿ ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • Ÿ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าวีซ่าญี่ปุ่นเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น 1,510 บาท) ไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • Ÿ ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • Ÿ ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ ประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู ฟุคุโอกะ ปราสาทคุมาโมโต้ โชว์ลิงแสนรู้ ชมปลาโลมา การบินไทย TG อัตรานี้ไม่รวม

 • Ÿ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • Ÿ ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • Ÿ กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบินฯ และค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือค่าบริการในการยื่นวีซ่าของ VFS ราคาจะปรับขึ้นตามจริงในลำดับต่อไป

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้

This entry was posted on Tuesday, October 26th, 2010 at 10:41 pm and is filed under ทัวร์คิวชู, ทัวร์คุมาโมโต้, ทัวร์นางาซากิ, ทัวร์ฟุคุโอกะ, ทัวร์เบปปุ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •