August 31st, 2013

ชมความสวยงามยิ่งใหญ่ของปราสาทที่สวยที่สุดแห่ง 1 ในญี่ปุ่นที่ ปราสาทฮิเมะจิ

เที่ยวเมืองสงครามโลกฮิโรชิม่า พร้อมสักการะศาลเจ้ากลางน้ำ ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า

ชมอัศจรรย์ของทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ณ ลานทรายโทตโตริ

เที่ยวชมถนนสายดัง ถนนเกะ เกะ เกะ โนะ คิทาโร่ พร้อมถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูน

เยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการเลี้ยงม้าหรือจะทดลองขี่ม้า ที่ DAISEN RIDING CENTER [รวมในค่าทัวร์]

ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาไคโระ

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมื่องโอซาก้า ชินไซบาชิ, จัสโก้อิออน

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ อาบน้ำแร่ออนเซ็น

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ปราสาทฮิเมะจิ มิยาจิม่า 1 – 6, 8 – 13, 24 – 29 ตุลาคม, 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556 โทตโตริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อาบน้ำแร่ออนเซ็น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันไซ, ทัวร์ชูโงะกุ, ทัวร์ฮิโรชิม่า, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ปราสาทฮิเมะจิ มิยาจิม่า 1 – 6, 8 – 13, 24 – 29 ตุลาคม, 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556 โทตโตริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อาบน้ำแร่ออนเซ็น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
August 31st, 2013

ชมความสวยงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ

นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังขึ้นชื่อทั้ง วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ

ชิมราเมงขึ้นชื่อที่ศูนย์รวมราเมนจากทั่วญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน

ชมความสวยงามตระการของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงโตเกียว โตเกียวสกายทรี

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ช้อปปิ้งชินจุกุ, ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต

วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟมีไกด์นำเที่ยว

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (อาบน้ำแร่ออนเซ็น)

ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช ทัวร์ญี่ปุ่นปิดเทอม 2556 ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 1 – 6, 8 – 13, 11 – 16, 15 – 20, 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556 ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียวสกายทรี วัดอาซะกุซ่า วัดคามาคุระ ช้อปปิ้งชินจุกุ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ขาปูยักษ์ การบินไทย TG” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช ทัวร์ญี่ปุ่นปิดเทอม 2556 ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 1 – 6, 8 – 13, 11 – 16, 15 – 20, 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556 ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียวสกายทรี วัดอาซะกุซ่า วัดคามาคุระ ช้อปปิ้งชินจุกุ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ขาปูยักษ์ การบินไทย TG
August 7th, 2013

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ

ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่มีความเชื่อว่าทานแล้วอายุยืนขึ้น 7 ปี

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน

วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟมีไกด์นำเที่ยว

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 5 – 9, 12 – 16 กันยายน 2556 ทัวร์ฟูจิ ทัวร์อาบน้ำแร่ออนเซ็น ทัวร์ขาปูยักษ์ ทัวร์ชินจุกุ ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สายการบินออลนิปปอน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 5 – 9, 12 – 16 กันยายน 2556 ทัวร์ฟูจิ ทัวร์อาบน้ำแร่ออนเซ็น ทัวร์ขาปูยักษ์ ทัวร์ชินจุกุ ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สายการบินออลนิปปอน
August 7th, 2013

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน

วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟมีไกด์นำเที่ยว

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (อาบน้ำแร่ออนเซ็น)

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ

ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่มีความเชื่อว่าทานแล้วอายุยืนขึ้น 7 ปี

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า

ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

Continue reading “ทัวร์โตเกียว 6 – 10, 13 – 17, 20 – 24 กันยายน 2556 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งชินจุกุ ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น การบินไทย TG” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์โตเกียว 6 – 10, 13 – 17, 20 – 24 กันยายน 2556 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งชินจุกุ ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น การบินไทย TG
August 7th, 2013

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน

วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟมีไกด์นำเที่ยว

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (อาบน้ำแร่ออนเซ็น)

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ

ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่มีความเชื่อว่าทานแล้วอายุยืนขึ้น 7 ปี

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า

ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ 4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 กันยายน 2556 ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวดิสนีย์แลนด์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น วัดอาซะกุซ่า ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ 4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 กันยายน 2556 ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวดิสนีย์แลนด์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น วัดอาซะกุซ่า ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
August 7th, 2013

บินสบายกับ การบินไทย ไฟล์ท A380 พร้อมสะสมไมล์ 50 %

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวสบายๆ เดินทางถึงพักออนเซ็นผ่อนคลายความเมื่อยล้า ก่อน 1 คืน

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำเลื่องชื่อที่โอวาคุดานิ

ชมความโตเกียวสกายทรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงโตเกียว

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า

พักโตเกียว 3 คืน พร้อมช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังกลางกรุง อาทิ ย่านชิบูย่า, ชินจูกุ

ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 4 – 8, 6 – 10, 11 – 15, 13 – 17, 18 – 22, 20 – 24 กันยายน, 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556 การบินไทย Airbus A380 ทัวร์โตเกียว ทัวร์ฟูจิ ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งโตเกียว” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 4 – 8, 6 – 10, 11 – 15, 13 – 17, 18 – 22, 20 – 24 กันยายน, 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556 การบินไทย Airbus A380 ทัวร์โตเกียว ทัวร์ฟูจิ ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งโตเกียว
August 7th, 2013

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม.

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต นารา

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, จัสโก้อิออน

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ

เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ

ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (อาบน้ำแร่ออนเซ็น)

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ออนเซ็น 3 – 8, 17 – 22 กันยายน, 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556 ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์ฟูจิ ทัวร์โตเกียว ช็อปปิ้งโตเกียว ขาปูยักษ์ การบินไทย TG” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์นารา, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ออนเซ็น 3 – 8, 17 – 22 กันยายน, 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556 ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์ฟูจิ ทัวร์โตเกียว ช็อปปิ้งโตเกียว ขาปูยักษ์ การบินไทย TG
August 7th, 2013

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ, JR TOWER

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [Onsen] อาบน้ำแร่ออนเซ็น

นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟน้องใหม่ที่เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติ ณ โชวะชินซัง

สนุกสนามกับการให้อาหารหมี ณ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล

เที่ยวชมหมู่บ้านชนพื้นเมืองดังเดิมของเกาะฮอกไกโด ณ หมู่บ้านชาวไอนุ

เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ

ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด การบินไทย 7 – 11, 21 – 25, 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556 ทัวร์ญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ออนเซ็น โอตารุ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล บุฟเฟ่ต์ปู” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด การบินไทย 7 – 11, 21 – 25, 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556 ทัวร์ญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ออนเซ็น โอตารุ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล บุฟเฟ่ต์ปู
August 7th, 2013

เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

สัมผัสความหนาวเย็น – 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ, เร่ย์ร่าเอ้าท์เลท

สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค

นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟน้องใหม่ โชวะชินซัง พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบโทยะ

เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ Onsen อาบน้ำแร่ออนเซ็น 2 คืนเต็ม

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น 17 – 22 กันยายน 2556 ทัวร์โอตารุ ทัวร์ซัปโปโร โดราเอม่อนสกายพาร์ค บุฟเฟ่ต์ปู อาบน้ำแร่ออนเซ็น การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น 17 – 22 กันยายน 2556 ทัวร์โอตารุ ทัวร์ซัปโปโร โดราเอม่อนสกายพาร์ค บุฟเฟ่ต์ปู อาบน้ำแร่ออนเซ็น การบินไทย
August 7th, 2013

เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม

ช้อปปิ้งอย่างจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะเอ้าท์เล็ต

เที่ยวชมปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น ณ ปราสาทมัตสึโมโต้

เที่ยวเมืองหลวงเก่าพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เกียวโต นารา

สัมผัสความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า

สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) ท่ามกลางธรรมชาติถึง 2 คืน

ขาปูยักษ์ ที่เลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 3 – 8, 10 – 15, 17 – 22, 24 – 29 กันยายน 2556 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทัวร์นารา ทัวร์เกียวโต ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโต้ ทัวร์ฟูจิ ทัวร์โตเกียว ช้อปปิ้งโตเกียว อาบน้ำแร่ออนเซ็น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ชิราคาวาโกะ, ทัวร์นารา, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์มัตสึโมโต้, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 3 – 8, 10 – 15, 17 – 22, 24 – 29 กันยายน 2556 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทัวร์นารา ทัวร์เกียวโต ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโต้ ทัวร์ฟูจิ ทัวร์โตเกียว ช้อปปิ้งโตเกียว อาบน้ำแร่ออนเซ็น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
  • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

  • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

  • ทัวร์ต่างประเทศ

  • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

  •