January 22nd, 2010

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (สนามบินนาริตะ) NRT เป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (สนามบินนาริตะ) เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินฮาเนดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (สนามบินนาริตะ) เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ และสายการบินนอร์ธเวสต์แอร์ไลน์ และยังเป็นท่าอากาศยานรองของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ อีกด้วย

Continue reading “ท่าอากาศยานานาชาตินาริตะ (สนามบินนาริตะ) NRT” »

แพคเกจทัวร์: สนามบิน | Comments Off on ท่าอากาศยานานาชาตินาริตะ (สนามบินนาริตะ) NRT
January 22nd, 2010

ในญี่ปุ่นมีการจัดลำดับประเภทของท่าอากาศยาน (สนามบิน) ไว้ 3 ระดับ ภายใต้กฎหมายเดินอากาศญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยและลดมลพิษทางเสียง รัฐบาลได้ออกกฎหมายลดมลพิษทางเสียงและกฎหมายพัฒนาท่าอากาศยาน (สนามบิน) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จากกฎหมายดังกล่าวทำให้ท่าอากาศยาน (สนามบิน) ในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • ระดับที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติ (สนามบินนานาชาติ) รองรับเที่ยวบินระดับประเทศ เที่ยวบินสำคัญต่างๆ และเที่ยวบินที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น ถูกสลัดอากาศจี้ มีทั้งสิ้น 5 แห่ง
  • ระดับที่ 2 : ท่าอากาศยานภูมิภาค (สนามบินภูมิภาค) รองรับเที่ยวบินระดับภูมิภาคและบางเที่ยวบินระหว่างประเทศ มีทั้งสิ้น 24 แห่ง
  • ระดับที่ 3 : ท่าอากาศยานท้องถิ่น (สนามบินท้องถิ่น) รองรับเที่ยวบินภายในปะเทศ มีทั้งสิ้น 56 แห่ง และกำลังก่อสร้าง 2 แห่ง

Continue reading “รายชื่อท่าอากาศยาน (สนามบิน) ในประเทศญี่ปุ่น” »

แพคเกจทัวร์: สนามบิน | Comments Off on รายชื่อท่าอากาศยาน (สนามบิน) ในประเทศญี่ปุ่น
  • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

  • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

  • ทัวร์ต่างประเทศ

  • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

  •