ใบจองทัวร์ญี่ปุ่น

โปรดกรอกรายละเอียด ใบจองทัวร์ญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่น วีซ่าญี่ปุ่น (วีซ่าท่องเที่ียวญี่ปุ่น) ของท่าน
(ข้อมูลข้างล่างนี้ สำคัญต่อ สถานทูตญี่ปุ่น อย่างมาก กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ……………………………………………………………………………….

2. วัน-เดือน-ปีเกิด …………………………………… อายุ ……………….. ปี สถานที่เกิด …………………………………………

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ………………………………………………………………………..

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………………….
โทรศัพท์บ้าน …………………………………………….. มือถือ ……………………………………………..

5. อาชีพปัจจุบัน ………………………………………. ตำแหน่ง ……………………………………………..
ชื่อสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า …………………………………………………………. ที่อยู่ ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. รหัสไปรษณีย์ ………………………..
โทรศัพท์ที่ทำงาน ………………………………………… โทรสาร …………………………………..

6. สถานภาพ (…..) โสด (…..) สมรส (…..) หย่า (…..) ม่าย (…..) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (…..) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………….. วัน-เดือน-ปีเกิด ………………………………….
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ……………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ที่บ้าน ……………………………………………… มือถือ ……………………………………………

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………… ความสัมพันธ์ ……………………….
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………… ความสัมพันธ์ ……………………….
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………… ความสัมพันธ์ ……………………….

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ……………………………………………………………………….
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………….. รหัสไปรษณีย์ ………………
โทรศัพท์ ……………………………………………..


สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

  • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

  • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

  • ทัวร์ต่างประเทศ

  • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

  •