เอกสารที่ใช้ ขอวีซ่าญี่ปุ่น

เอกสารที่ใช้ประกอบ ในการขอ วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น (วีซ่าญี่ปุ่น)

 1. เล่มพาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  1. ต้องมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
  2. สำหรับผู้ที่เคยมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
 2. รูปถ่าย 2” จำนวน 2 รูป ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )
  1. กรุณาเตรียมรูปถ่าย 1 รูป ที่มีขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน โดยใช้กาวทาและติดรูปที่ใบคำร้องให้เรียบร้อย
  2. หากรูปถ่ายไม่ได้มาตรฐานจะไม่สามารถรับคำร้องได้
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)
 4. สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)
 5. ใบรับรองการทำงานตัวจริงจากบริษัท(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น),  กรณีที่เป็นเจ้าของบริษัท (ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีตราครุฑ คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำ ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ประกอบ ในการขอวีซ่านักเรียนญี่ปุ่น (วีซ่าญี่ปุ่น) สำหรับ นักเรียน และนักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

 1. หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือ หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่าย 2” จำนวน 2 รูป ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ประกอบ ในการขอวีซ่านักเรียนญี่ปุ่น (วีซ่าญี่ปุ่น) สำหรับ นักเรียน และนักศึกษา ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

 1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้าน (บิดา และมารดา)
 2. ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา
 3. การเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา

เอกสารที่ใช้ประกอบ ในการขอวีซ่าธุรกิจญี่ปุ่น (วีซ่าญี่ปุ่น) สำหรับ ข้าราชการ

 1. จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

*** สำหรับท่านที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเองแต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป ***

*** การยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นต้องเก็บเอกสารให้ได้ครบถ้วนทั้งกรุ๊ปก่อน ถึงจะทำการยื่นวีซ่าได้ ดังนั้นสำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้เล่ม Passport เดินทางไปต่างประเทศ ก่อนการเดินทางกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย ***


สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •