ขอวีซ่าญี่ปุ่น

การยื่นคำร้องขอ วีซ่าญี่ปุ่น และการคืนหนังสือเดินทาง สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (ฟังผลวีซ่า) สถานทูตฯ จะให้ใบนัดฟังผลวีซ่าญี่ปุ่น ในวันที่ยื่นคำร้อง กรุณาตรวจยืนยันวันคืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผลวีซ่าญี่ปุ่น โดยทางสถานทูตฯจะคืนหนังสือเดินทางได้เร็วที่สุดในอีกสองวันทำการนับจากวันที่ยื่นคำร้องระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าญี่ปุ่นจะติดในหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าอาจใช้เวลาดำเนินการมากกว่าสองวันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ทางสถานทูตฯจะให้ใบนัดฟังผลและระบุว่าให้รอ [ทางสถานทูตญี่ปุ่น จะติดต่อทางโทรศัพท์ให้มาฟังผลในภายหลัง] ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางตามที่ต้องการ

ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น ล่วงหน้าหลาย ๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากสถานทูตญี่ปุ่น หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้โดยให้แจ้งหมายเลขใบนัดฟังผลวีซ่า (ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข 5 หลัก) และหมายเลขบาร์โค้ด (ตัวเลข 8 หลัก) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออก วีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองวันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

ในการยื่นคำร้องกรุณาระวังเรื่องเวลาและเคาน์เตอร์ที่รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งจะแยกประเภทตามวัตถุประสงค์การเดินทาง และประเภทวีซ่าญี่ปุ่น

แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอวีซ่า และแบบสอบถาม เพื่อการขอ วีซ่าญี่ปุ่น

 1. ใช้แบบฟอร์มของสถานทูตญี่ปุ่น โดยมารับที่ Loft Travel, สถานทูตฯ หรือพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
 2. กรุณากรอกข้อความในใบคำร้อง เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นให้ครบถ้วน สำหรับแบบสอบถามเพื่อการขอวีซ่าสามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้ หากกรอกข้อความไม่สมบูรณ์จะทำให้ไม่สามารถพิจารณาออกวีซ่าได้ กรุณารับทราบด้วยว่าถ้าข้อความที่กรอกไว้ไม่เป็นความจริงทางสถานทูตฯจะปฏิเสธการออกวีซ่า

การอนุญาตให้ตัวแทน ดำเนินการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น

โดยหลักการผู้ขอวีซ่าญี่ปุ่น ต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่ทางสถานทูตจะอนุญาตให้ผู้แทน (เช่นพนักงานของบริษัทที่ผู้ยื่นสังกัดอยู่ ญาติ และอื่นๆ) มาดำเนินการแทนได้เฉพาะกรณีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่น หรือผู้ทุพพลภาพ
 2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
 3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่า และเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
 4. สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
 5. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เดินทางไปกับ Loft Travel บริษัททัวร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนกับทางสถานทูตญี่ปุ่น

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •